obrazok
obr obr obr obr

Čo môžu v prevencii šikanovania urobiť rodičia?

Každý, kto sa niekedy stretol so šikanovaným dieťaťom a poznal jeho trápenie, nemôže pochybovať o závažnosti problematiky šikanovania.

Šikanovanie patrí do kategórie agresívneho správania. Detská agresivita je problém celosvetový a jej prevencia sa aj vo vyspelých štátoch stáva predmetom výskumných prác psychológov, pedagógov, špeciálnych pedagógov.

Šikanovanie, ako sociálno – patologický problém, môže mať viacero príčin.

Smiková (2003) uvádza nasledovné:

 • Usporiadanie a filozofia školy

Ku školskému šikanovaniu môže prispievať aj samotné prostredie a atmosféra školy:

toalety bez dozoru, miesta, kde nikdy nechodia učitelia, staré budovy s tmavými zákutiami, učiteľský zbor a personál školy sa zdržiava len vo svojich miestnostiach , učitelia sú príliš zaneprázdnení, aby registrovali incidenty, hromadné príchody a odchody žiakov celej školy, meškajúci učitelia, chaos v triede, učitelia, ktorí používajú sarkazmus, zosmiešňovanie niekoho, netolerantný prístup k odlišnostiam /farba pleti, fyzický handicap/, žiadna podpora nových žiakov, slabý dozor a dodržiavanie disciplíny, spoliehanie sa na to, že sa veci vyriešia, keď sa budú ignorovať.

 • Temperament dieťaťa

Výskumné zistenia poukazujú na to, že deti , ktoré šikanujú bývajú živé, energické, ľahko sa vedia nudiť alebo sú závislé vo vzťahoch k iným ľuďom a neisté. Napr. môžu žiarliť na

úspech iných v škole či športe, ale aj na nového súrodenca, môžu mať poruchy učenia, čo ich hnevá, alebo môžu byť ubité tým, že sú samé týrané.

 • Vplyv rodiny

 • Zanedbávané dieťa. Ak je dieťa zanedbávané, alebo priveľmi trestané, môže si o sebe vytvoriť negatívny obraz. Dieťa sa môže cítiť frustrované, neisté. Takéto deti môžu začať druhých šikanovať, aby si dokázali, že sú hodné toho, aby si ich všímali.

 • Agresívna rodina. Dieťa, ktoré vyrastá v rodine s prevahou hlasných argumentácií, kriku, násilia, más sklon používať tento druh agresívneho správania aj keď je s deťmi. Ak sú rodičia sami agresormi, často podporujú alebo obraňujú agresivitu u svojich detí a nechcú pripustiť ich vinu na incidente šikanovania.

 • Rodina, v ktorej „všetko prejde“. Dieťa môže mať v rodine značnú voľnosť, takže môže mať problémy s tým, ako rozpoznať, čo je prijateľné, keď je s inými ľuďmi. Takéto dieťa zle reaguje na disciplínu. Môže byť rozmaznané a doma býva centrom pozornosti.

Hoci príčin, ktoré vedú k šikanovaniu je veľa a každé dieťa , ktoré šikanuje je jedinečné, mali by sme poznať príčiny, ktoré vedú k takémuto správaniu. Ak budeme poznať príčiny alebo faktory, ktoré vplývali na vytvorenie takéhoto správania u dieťaťa, pomôže nám to pri jeho usmerňovaní a ďalšej výchove.

Prevencia šikanovania v rodine

Väčšina preventívnych opatrení proti šikanovaniu sa musí začať doma, skôr než dieťa nastúpi do školy. Rodičia majú dôležitú úlohu pripraviť svoje deti tak, aby zapadli do vonkajšieho sveta mimo rodiny. Než deti začnú chodiť do školy, musia sa naučiť ovládnuť svoje agresívne impulzy a uznať, že aj ostatní ľudia majú svoje potreby. Deti sa nestávajú rovnako rýchlo spoločensky spôsobilé, ale nech je rýchlosť ich prispôsobenia sa akákoľvek, proces je vždy ten istý. Rodičia môžu pomôcť deťom nasledujúcim spôsobom:

 • byť príkladom dobrých vzťahov

 • zvládať vlastnú agresiu

 • dávať jasne najavo, že násilná agresia je neprijateľná

 • okamžite zastaviť akúkoľvek známku neprijateľnej agresie

 • identifikovať a pomenovať účinky agresie

 • opísať pocity obete agresie

 • učiť starostlivým a empatickým vzťahom.

Žiaľ, existuje tendencia predpokladať, že akékoľvek potlačenie agresie je zlé a že deťom by sa malo dovoliť alebo dokonca ich treba povzbudzovať, aby otvorene ukázali svoje city. V skutočnosti väčšina detí až príliš pohotovo každému ukazuje, čo si myslí! Deti sa naučia sebakontrole najlepšie tým, že najprv budú kontrolované zvonku. Keď deti rastú, miera vonkajšej kontroly, ktorú potrebujú, sa zmenšuje, ale ak sa kontrola zníži príliš rýchlo alebo sa nerealizuje ako prvý krok, výsledkom je nekontrolované a neposlušné dieťa. Rovnováha medzi vonkajšou a vnútornou kontrolou je veľmi jemná a musí sa ustavične nastavovať na potreby každého dieťaťa v každom vývojovom štádiu - tento proces je hotovým umením.

Deti, ktoré sú konštitučne predisponované k agresívnemu správaniu v dôsledku svojej genetickej, hormonálnej a temperamentnej konštitúcie si budú vyžadovať špeciálnu pozornosť, aby sa u nich zabránilo rastu agresie a šikanovaniu. Prístup k nim však nebude odlišný ako prístup k iným deťom. Neexistuje zázračné riešenie. V praxi si všetky tieto problémové deti vyžadujú "super rodičovskú starostlivosť" - inými slovami, tú najlepšiu opateru, ktorá zahrňuje:

 • naučiť deti zodpovednosti za seba a iných;

 • naučiť deti vážiť si seba a iných;

 • naučiť deti starostlivosti a jemnosti;

 • naučiť deti vhodnú asertivitu a agresiu;

 • stanoviť pevné, jasné a nemenné normy správania;

 • dodržiavať predvídateľnú, pravidelnú každodennú rutinu;

 • usmerňovať každý náznak agresie odpútaním pozornosti a včasným zásahom;

 • kontrolovať situácie, kde je agresia pravdepodobná;

 • vyvarovať sa násiliu doma, v škole alebo vo filme/televízii;

 • nikdy nedovoliť, aby neprijateľná agresia priniesla pre deti pozitívne výsledky - pri

náprave skutkov treba vždy "zaplatiť".

Všimnite si, že štyri body obsahujú učenie. Toto je dôležitý bod, ktorý zdôrazňuje nevyhnutnosť aktívnej prevencie šikanovania. Nie je dobré očakávať, že deti prirodzene vyrastú zo svojej agresie bez zásahu dospelých. Aktívne učenie detí je také významné v prevencii agresie a šikanovania, že rozoberiem každý z vyššie uvedených bodov aj s náčrtom praktického prístupu.

Učiť deti zodpovednosti za seba a iných

Je iba jediný spôsob ako naučiť deti zodpovednosti a to je dať im zodpovednosť. Ale ak dáme deťom príliš veľa zodpovednosti skôr než sú na ňu pripravené, môže to viesť k nadmernej úzkosti a až dokonca k nezvládnutiu situácie. Zodpovednosť musíme zvyšovať krok po kroku a prispôsobovať ju špeciálnym požiadavkám každého dieťaťa. Toto sa dá urobiť iba s dobrým porozumením toho, čo každé dieťa potrebuje a s neustálou kontrolou. Kontrola je dôležitá k tomu, aby sme včas identifikovali akékoľvek problémy, ktoré môžu byť v kontexte prevzatia zodpovednosti obzvlášť škodlivé, až nebezpečné.

Tieto body môžu byť jasné, ale ich realizácia často chýba. Naučiť dieťa zodpovednosti si nevyžaduje iba dôkladné poznanie dieťaťa, ale aj čas. Ak si rodičia nájdu čas na porozmýšľanie o potrebách svojho dieťaťa a na to, aby mu poskytli individuálnu pozornosť, výsledok je pre všetkých prospešný.

Naučiť deti vážiť si seba a iných

Sebaúcta a úcta k ostatným sú úzko prepojené. Navzájom sa dopĺňajú a jedna je zrkadlovým obrazom druhej. Takže od dieťaťa, ktoré nemá úctu k sebe, nemôžeme očakávať, že si bude vážiť druhých. Nie je ťažké nájsť deti, ktoré majú malú sebaúctu, alebo zlý obraz o sebe. Deti, ktoré nemajú voči sebe kladné pocity, nielenže budú mať potešenie, keď sa budú k druhým správať zle, ale budú mať aj minimálnu úctu k sebe a k druhým. Preto tým, že naučíme deti úcte, môžeme dosiahnuť, že dieťa si vylepší obraz o sebe a prejaví úctu k iným. Dobrý príklad zo strany dospelých je jeden z najlepších spôsobov ako naučiť deti týmto zložitým vzťahom, ktoré sa slovami veľmi ťažko vysvetľujú. Nestačí len povedať "rob to takto". Väčšina detí potrebuje príklad, ktorý by nasledovala.

Naučiť deti starostlivosti a jemnosti

Niektoré deti sú starostlivé prirodzene, ale väčšina nie je a musia sa starostlivosti trpezlivo naučiť. Ako sme už povedali, dobrý príklad dospelého je jeden z najlepších spôsobov ako naučiť deti starostlivosti. Keď deti cítia, že sa o ne starajú, budú sa starať aj o druhých. Niekedy je nevyhnutné deti naučiť, ako byť láskavý a jemný. Znamená to vziať dieťa za ruku a ukázať mu v najmenších detailoch presne, čo sa od neho vyžaduje. Tak ako keď učíte dieťa písať.

Naučiť deti vhodnej asertivite a agresii

Na agresii, ktorá je správne nasmerovaná a adekvátne regulovaná, nie je nič zlé. Napríklad, mnoho športov si vyžaduje využitie kontrolovanej agresie a slúžia ako dobrá skúsenosť na zvládnutie hnevu a agresie. Niektoré z bojových umení sú obzvlášť dobré na ovládanie agresie. Majú veľmi jasné pravidlá, kedy a ako sa môže agresia použiť a veľmi dôkladne sa dávajú pozor, aby sa zachovával kódex správania sa.

Deti sa učia kontrolovať agresiu aj v hre, v predstavách a v bojových hrách s inými deťmi. Aj tu sa vyžaduje dôsledná kontrola, a ak treba, aj zásah, ak sa agresia vymkne z rúk. Nie je nezvyčajné, že deti sa hrajú veľmi agresívne vojnové hry často sme veľmi prekvapení, aké agresívne vedia byť zdanlivo nevinné deti. Hry na predstavivosť sú užitočné, aby sa deti naučili kontrolovať svoje emócie. Avšak nemiestne agresívna hra by sa mala aktívne obmedzovať a energia detí by sa mala konštruktívne presmerovať.

Stanoviť pevné pravidlá pre každodenný život

Do určitej miery môžeme na prejavy neprijateľnej agresie alebo šikanovanie pozerať ako na zlyhanie disciplíny - buď sa dieťa nenaučilo pravidlá rozumného správania sa alebo ich zámerne porušilo. Stojí za to si pripomenúť, že slovo "disciplína" pochádza z latinského slova disciplina, čo znamená učiť sa. Dôležitosť naučiť sa zvládnuť agresívne impulzy sme už zdôrazňovali a jasná a stála disciplína je nevyhnutnou podmienkou, ak deti majú mať šancu naučiť sa, čo je správne a čo je nesprávne.

Užitočná je konzistencia medzi normami stanovenými doma a normami stanovenými v škole, ale nie je absolútne nevyhnutná, pretože deti veľmi dobre vedia, aké správanie je v akej situácii prijateľné. Napríklad, deti sa veľmi často naučia správať sa inak k učiteľom, ktorí sú prísni, v porovnaní s učiteľmi, ktorí nedodržiavajú tak prísne normy správania, ktoré sami určili.

Pravidlá treba väčšinou stále opakovať, kým sa nestanú automatickou súčasťou každodenného života. Výhodou je, keď dostaneme agresiu pod kontrolu v každodennom živote takým spôsobom, že šikanovanie sa stane práve také nemysliteľné, ako vojsť do postele v topánkach alebo jesť sediac na stole. Začlenenie pravidiel spoločenských vzťahov do každodennej rutiny je veľmi účinným spôsobom dosiahnutia požadovaných noriem disciplíny. Keď sa nám toto podarí, bude iba niekedy potrebné opakovať pravidlá a šikanovanie sa pravdepodobne neobjaví.

Kontrola a usmernenie agresie

Už sme zdôraznili veľký význam dôslednej kontroly detí, aby sme zabránili šikanovaniu. Nevyhnutná úroveň kontroly, ktorú vyžaduje každé dieťa, bude rôzna pri rôznych deťoch, ale nebude ťažké odhadnúť, či sme túto úroveň stanovili správne alebo nie. Ak sa objaví šikanovanie, je dôvod predpokladať, že kontrola je nedostatočná. I keď sa možno táto teória zdá nepraktická a umelá, šikanovanie sa väčšinou vyskytne tam, kde je kontrola najslabšia. Dobrá kontrola je nielen že veľmi účinná, ale umožní nám okamžitý zásah pri zistení šikanovania predtým, než príde k väčšiemu poškodeniu.

Jednou z výhod presmerovania agresie do športu je v tom, že športové aktivity majú väčšinou vysokú úroveň kontroly. Pravidlá správania sa sú vo všetkých športoch jasné a musia sa ustavične uplatňovať pod prísnou kontrolou. Športy a súťaživé hry môžu poskytnúť výborný základ pre usmernenie a riadenie agresie.

Vyhýbanie sa podporovania agresie

Všetka tvrdá práca uvedená vyššie by mala malý účinok, keby sa súčasne šikanovanie a iné neprijateľné agresívne správanie nepovzbudzovalo a neodmeňovalo. Nepriaznivý účinok sledovania násilia a agresie v reálnom živote alebo vo filmoch je na zraniteľné deti dobre zdokumentovaný, a preto je nelogické na jednej strane jej deti vystavovať a potom sa sťažovať, že sú agresívne.

Ak deti vidia, že agresívne správanie prinesie odmenu, bude v ňom, samozrejme, pokračovať. Odmenou za šikanovanie môže byť aj niečo, než len okamžité vzrušenie zo získania moci nad inou osobou. Môže ňou byť dosiahnutie vysokého postavenia v skupine alebo získanie perverzného osobného uspokojenia z postúpenia agresie, ktorej sme boli vystavení od inej šikanujúcej osoby, na druhú osobu. Všetky tieto "odmeny" zo šikanovania treba dôsledne zvážiť a pokiaľ možno sa im vyhnúť.

Pre mnohých sa program prevencie agresie v rodine môže zdať náročný a nemôžeme očakávať od všetkých rodičov, že ho budú dodržiavať. V takýchto prípadoch treba hľadať pomoc u príbuzných, učiteľov a podobne.

Vytlačiť stránku | Odporúčiť známemu | Počítadlo návštev: 1506987
(c) 2007. Všetky práva vyhradené. Webdizajn : RED FLOWER s.r.o.