obrazok
obr obr obr obr

UČENIE O ŠIKANOVANÍ A JEHO ZVLÁDANÍ

Námety na skupinovú prácu so žiakmi

ÚVOD

Ak chceme mať na škole efektívnu, proti šikanovaniu zameranú politiku, študenti potrebujú byť začlenení do pomáhania sebe samým a sebe navzájom. Kedže väčšina šikanovania sa odohráva bez účasti dospelých, žiaci/čky potrebujú stratégie, ktoré môžu použiť, keď oni, alebo ich priatelia/ľky sú vystavení/é tyranizovaniu. Teda, deti sa potrebujú naučiť rozvíjať empatiu a myslieť na to, že šikanovanie vplýva na každého, nielen na obete.


Táto časť má 4 ciele:

1/ pomôcť deťom dozvedieť sa niečo o šikanovaní

2/ pomôcť deťom naučiť sa, ako pomôcť jeden druhému potlačiť šikanovanie

3/ pomôcť deťom praktickými spôsobmi zvládať šikanovanie

4/ pomôcť deťom vyvinúť si vlastné stratégie a nápady na to, ako sa vysporiadať so šikanovaním

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ : plán cvičení


Predmet : stanoviť základné pravidlá pre žiakov/čky

povzbudiť deti, aby otvorene o probléme hovorili

Trvanie: 40 – 60 minút

Materiál: veľký papier a fixky


Sú tu dve veci, ktorými sa budeme zaoberať v tomto cvičení:

stanovenie základných pravidiel, ktoré budú užitočné pri celej práci so žiakmi/čkami

aby si deti uvedomili, že môžu mať rozličné pocity pri diskutovaní tejto problematiky


Je dôležité, že otázka pravidiel je diskutovaná prvá, a to kvôli zaisteniu toho, aby sa deti cítili bezpečne a príjemne, keď budú hovoriť o svojich pocitoch. V závislosti na množstve času, môžete rozdeliť toto cvičenie na dve časti.

Základné pravidlá

Pomocou tohto termínu si vysvetlíme problém šikanovania.

„Niektoré veci, o ktorých budeme rozprávať vás môžu privádzať do rozpakov, alebo môžu byť bolestivé, alebo pre vás smiešne. Chcel/a by som vás poprosiť, aby sme si stanovili základné pravidlá. Keď budeme mať zoznam týchto pravidiel, budeme o nich diskutovať a dohodneme sa na tých, ktoré budeme spoločne dodržiavať.Najprv sa rozdelíme do malých skupín na brainstorming, ale možno by bolo užitočné, ak by som vám dal/a jeden alebo dva príklady, ako by mohli tieto pravidlá vyzerať.

Asi viete, že budeme rozprávať o probléme šikanovania a vo vašej triede je niekto, kto je buď tyranizátor/rka alebo obeť. Rád/a by som videla také pravidlo, ktoré bude hovoriť o tom, že nebudeme konkrétne menovať ľudí, nebudeme si robiť žarty na cudzí účet a ak sa budeme smiať, nebude to nasmerované priamo na niekoho.

To, o čom som hovoril/a, sa dá preložiť do dvoch pravidiel. “

Napíšte na tabuľu:

1. Nezahanbovať ostatných

2. Nerobiť si žarty z niekoho


Rozhodnite sa, ako si rozdelíte žiakov/čky do skupín.

Teraz vo vlastnej skupinke požiadajte niekoho, aby bol/a váš zapisovateľ/ľka. Táto osoba bude písať skupinové nápady na tento veľký papier veľkými písmenami.

Keď skončíte a budete mať napísané vaše nápady na pravidlá, dáme papiere tak, aby každý mohol vidieť, čo každá zo skupín napísala. Budete mať na to asi 5 minút, tak myslite rýchlo a napíšte toľko nápadov, koľko stihnete za ten čas.

Dajte každej skupine papier a fixku.

Môže sa stať, že vaši žiaci/čky budú potrebovať dlhší čas na brainstorming. Keď deti dokončia zoznam pravidiel , dajte ich všetky dokopy ako veľkú skupinu a nech každá skupina prezentuje svoje nápady.

Keď si skupiny povedia o svojich pravidlách, napíšte ich na tabuľu bez komentára. Zvyčajne je lepšie, ak jeden nápad zoberiete z jednej skupiny ďalší z druhej atď. a potom znovu dookola.

Keď máte zaznamenané všetky pravidlá, dohodnite sa, ktoré sú prijateľné pre všetkých.

Jedna trieda mala nasledujúce pravidlá:

- nezahanbovať ostatných

- nezosmiešňovať niekoho

- dať každému čas na rozprávanie

- neponižovať

- čo sa povie na hodine je dôverné

- podporovať iných

- nikto nemôže hovoriť dlhšie ako dve minúty

- nikto sa nebude správať ako hlupák

- žiadne násilie

- trieda bude hlasovať o tom, koho pozvať na prednášku

- učiteľ/ka môže hovoriť s deťmi súkromne, ale nemôže sľúbiť tajnosť tejto informácie, ak si myslí, že dieťaťu hrozí vážne šikanovanie alebo iné podobné problémy (zneužívanie detí)

Toto posledné pravidlo navrhol/la učiteľ/ka, ktorý/á bola ochotná venovať deťom svoj čas. Vy si to musíte rozhodnúť sami.

Keď sú pravidlá odsúhlasené, vyberte niekoho, kto urobí poster s ich zoznamom a ktorý bude vyvesený v triede.

Mali by ste mať vymyslený a odsúhlasený plán, ak niekto poruší pravidlá. Aké následky budú?

Pocity

Druhou úlohou je vysporiadať sa s pocitmi, ktoré sa môžu objaviť pri diskusii o emotívnych témach. Navrhujeme, aby ste požiadali deti, aby sa vrátili naspäť do svojich skupiniek a urobili ďalší zoznam pocitov, ktoré sa môžu objaviť pri rozhovoroch o šikanovaní.

Požiadajte ich, aby opäť vytvorili zoznam do 5 minút.


“Opäť sa vrátime do pôvodných skupiniek na brainstorming o rôznych pocitoch, ktoré sa môžu objaviť pri rozprávaní o určitých veciach. Napr. keď sa budem rozprávať o šikanovaní, niektorí môžu cítiť hnev, iní sa zase strach. Takže existuje mnoho spôsobov, ako reagovať na tieto veci.”

Napíšte niektoré z možných pocitov na tabuľu, aby ste im dali ukážku. Potom ich poproste, aby sa vrátili naspäť do skupín a dajte im 5 minút na brainstorming.

Predĺžte čas, ak cvičenie prináša produktívnu diskusiu. Ak skončili, opäť urobte zoznam možných pocitov, zoberte jeden, dve prvé z každej skupiny.

Zoznam môže vyzerať aj takto:

- nahnevaný/á

- zranený/á

- obávajúci/a sa

- šťastný/á

- smutný/á

- znechutený/á

- odpor

- zúrivosť

Je dôležité urobiť spoločný zoznam, aby žiaci/čky vedeli, že je v poriadku, ak majú takéto pocity a že je to normálne. Usmerní to vašu ďalšiu prácu.


“Sú pocity, ktoré ľudia majú, ak hovoria o niektorých z týchto situácií. Napr. jedna osoba môže byť naštvaná, ak jeho/jej malý brat bol zbitý, iná môže byť šťastná. Je dôležité, keď budeme rozprávať o ďalších veciach, uvedomiť si tieto pocity a rozprávať o nich s niekým. Môžete porozmýšľať o tom, s kým by ste sa chceli o tom porozprávať, ako napr. s dedkom, mamou, otcom, priateľom/kou alebo učiteľom/kou,.....”

Tu sa musíte opäť rozhodnúť, či budete k dispozícii pre žiakov/čky, ak sa budú chcieť s niekým porozprávať. Deti si sami vyberú, s kým sa porozprávajú, ale je dobré vedieť, že učiteľ/ka alebo mladý/á pracovník/čka alebo iný/á dospelý/á im ponúkol možnosť porozprávať sa sním/ňou ( bez toho, aby ste sľúbili utajenie, ak ide o vážny prípad).

Zoznam pocitov nemusí byť vyvesený. Cieľom je, aby deti hovorili o svojich pocitoch otvorene.

ZVYŠOVANIE POVEDOMIA : 9 CVIČENÍ


CVIČENIE 1 – Aký/a je tyranizátor/ka? Aká je obeť?


Rozdeľte triedu do menších skupín. Požiadajte každú skupinu, aby pouvažovalo o 10 vlastnostiach tyranizátora/ky (agresívny, násilnícky, krutý, odporný,..). Po 10 minútach spojte skupiny.

Rozdeľte plochu na tabuli na dve časti. Jeden stĺpec bude pre tyranizátora/ku a druhý pre obeť.

Požiadajte jednu osobu z každej skupiny, aby prečítala po jednej veci z ich zoznamu dookola. Napíšte nápady každej skupiny do stĺpca pre tyranizátora/rku ( píšte len raz každú črtu, asi sa nájdu zhodné vlastnosti medzi skupinami).

Zopakujte toto cvičenie, pričom poprosíte o 10 vlastností obete (plachá, slabá, uplakaná, citlivá,....). Napíšte tieto nápady do stĺpca pre obeť.


V diskusii sa opýtajte:

každý z vás súhlasí s tým, čo je na tabuli napísané?

Zabudli sme na nejakú dôležitú vlastnosť?

Sú všetky vlastnosti na tabuli negatívne? (napr. smelý sa môže spájať s tyranizátorom/kou, ale smelosť nie je sama osebe negatívna vlastnosť).

Prečo sú tieto pozitívne vlastnosti vnímané ako negatívne, ak ide o šikanovanie?

CVIČENIE 2 – Témy na diskusiu

Oznamovanie

Požiadajte žiakov/čky o diskusiu na tému, či je správne povedať o prípade šikanovania:

- Myslia si, že takéto hovorenie je bonzovanie, ohováranie alebo ...?

- Je správne oznámenie, ak pomôže niekomu z problému alebo niečoho iného, čo je podobné šikanovaniu?

- Je správne to oznámiť, ak to znamená, že niekoho dostaneme do problémov?

- Je správne to povedať, ak tým ochránime samých seba?

- Kedy by to bolo zlé – oznámenie?


Doplňujúce otázky

 Je správne povedať, čo si videl/a, ak si bol/a svedkom/kyňou okradnutia niekoho na ulici?

 Je správne to oznámiť, ak si videl/a, ako niekoho mladšieho šikanuje niekto z tvojho ročníka?

 Je správne oznámiť, ak ľudia, o ktorých si si myslel/a, že sú tvoji priatelia/ky, začnú do teba dobiedzať a sú k tebe hrubí?

 Je správne oznámiť to, ak si raz ty a tvoji/e kamaráti/tky šikanovali niekoho iného?


Byť svedkom/kyňou šikanovania

Požiadajte žiakov/čky, aby rozmýšľali o tých, ktorí sú zaangažovaní do šikanovania:

 Čo si myslia tyranizátorovi/rke?

 Čo si myslia o obeti/tiach?

 Čo si myslia o tých, ktorí to sledujú, ale nerobia nič, aby sa to zastavilo?

 Prešli by oni len tak?

 Ak ľudia nič neurobia a prejdú len tak, je to hanba?

 Mal/a by si sa dostať do problémov, ak to nepovieš?

 Ako môžete pomôcť obeti?

Je dôležité, aby žiaci/čky pochopili, že kde sa odohráva tyranizovanie, neexistuje nič také ako nevinný/á prihliadajúci/a. Ak niekto vidí, čo sa deje a nič neurobí pre zastavenie toho, teda nikomu to nepovie alebo nezavolá pomoc, tak potom táto osoba je súčasťou tyranizovania.


Gangy

Požiadajte žiakov/čky, aby diskutovali o gangoch tyranizátorov/riek:

 Sú všetci, ktorí patria do takéhoto gangu rovnako vinní?

 Kto je vinný najviac?

 Čo by si urobil/a ty, ak by si bol/a členom/kou takéhoto gangu a chcel/a by si s tým prestať, ale obával/a by si sa vodcu/kyne?

 Čo by si urobil/a, ak by si vedel/a, že niekto je šikanovaný takýmto gangom?

 Ako by sa dala zlomiť (rozložiť) moc gangu?

CVIČENIE 3 – Hranie rolí

Požiadajte každú skupinu, aby vymyslela scénku o šikanovaní, teda v ktorej by niekto niekoho šikanoval. (Toto pravdepodobne zaberie celú hodinu.)

Môžete využiť scénky popísané ďalej v tejto časti.

Na ďalšej hodine požiadajte každú skupinu, aby zahrala ich scénku.

Po každej scénke požiadajte ďalšie skupiny o názory:

Ako sa dalo konfliktu vyvarovať?

Mohla/i obeť/e povedať alebo urobiť niečo, čo by mohlo odstrašiť tyranizátora/rku?

Čo mohli urobiť pozorovatelia/ľky?

Čo by sa mohlo urobiť po tomto incidente, aby sa pomohlo obeti?

Mal/i by byť tyranizátor/i/rky potrestaný/í/é alebo sa s ním/ňou/nimi porozprávať alebo oboje?

Vie niekto povedať nejakú príčinu, ktorá by vysvetlila, prečo sa tyranizátor/ka správal/a tak, ako sa správala?

Čo by sa malo urobiť, aby sme si boli istý, že tyranizátor/ka sa už znovu tak správať nebude?


Prehrajte scénku znovu a zabrzdite ju na kritických miestach a začleňte tam alternatívne správanie alebo slová, ktoré navrhol zvyšok triedy.

Požiadajte triedu, aby sa zamyslela nad nasledujúcimi otázkami:

Je výsledok iný?

Vyvarovala sa obeť šikanovaniu? Majú niečo navrhované stratégie spoločné?

Je možné urobiť záver o najlepšom možnom spôsobe ako sa vyhnúť tyranizovaniu? (odísť, povedať NIE, požiadať priateľov/ky o pomoc, povedať to dospelému, atď.)


CVIČENIE 4 – TV, filmy a knihy


Požiadajte žiakov/čky, aby porozmýšľali o tom, či videli v nejakom filme alebo tv programe alebo čítali v knihe o nejakom šikanovaní.


Požiadajte ich, aby v krátkosti porozprávali, čo sa tam odohrávalo:

Naháňali tie scény strach, keď sa na nich pozeral/a alebo o nich čítal/a?

Boli viac na strane tyranizátora/rky alebo obete?

Mohla obeť reagovať odlišne a predísť šikanovaniu?

Vyskytuje sa šikanovanie iba v škole?

Je ľahké zistiť, že ide o šikanovanie, keď sa niečo odohráva?


CVIČENIE 5 – Vyrobte si časopis proti šikanovaniu

Žiaci/čky z rôznych ročníkov sa môžu stretávať raz do týždňa, aby sa rozprávali o tom, čo šikanovanie je, aby vytvárali rôzne scénky a prehrávali si ich; aby písali príbehy o tyranizátoroch/kách a obetiach; písali básne, vytvárali krížovky, kreslili obrázky, ktoré robili pre časopis. Počas týždňa proti tyranizovaniu predajte časopis každému, kto akýmkoľvek spôsobom je spojený so školou.


CVIČENIE 6 – Urobte súťaž o vytvorenie najlepšieho plagátu proti tyranizovaniu

Všetci žiaci/čky by sa mali tohto zúčastniť. Vyveste tieto plagáty počas týždňa proti tyranizovaniu. Použite peniaze získané z predaja časopisu proti šikanovaniu na sponzorovanie cien pre tých, ktorí vytvoria najlepšie plagáty. Presvedčíte miestneho/nu podnikateľa/ľku alebo tlačiareň, aby sponzorovala vytlačenie víťazného plagátu ako celoškolského plagátu proti šikanovaniu. Vyveste ho v každej triede, na všetkých chodbách.ČO AK? : Cvičenie 7


„Čo ak ?“ otázky vám pomožu pomocť premýšľať, čo robiť v prípade, ak k niečomu dojde.. Nie sú správne odpovede, pretože každý prípad je iný. Daj otázku svojim rodičom alebo priateľom a zisti , čo si myslia, že by mohlo byť účinné. Rozmýšľaj o svojich vlastných riešeniach a vytvor otázky a odpovede „Čo - keby“.


1. Ideš do školy a skupina starších šikanérov žiada od teba desiatu, peniaze, tenisky, atď. Ty:

a/ Biješ sa ?

b/ Kričíš a utekáš preč ?

c/ Dáš im peniaze , atď...

? Na prvom mieste je tvoja bezpečnosť – dáš im peniaze, kričíš a utekáš preč..


2. Si na školskom ihrisku a niekto Ťa neočakávane podrazí. Ty:

a/ Tvrdo udrieš dotyčného?

b/ Dáš jej /mu/ šancu ospravedlniť sa?

c/ Sadneš si a plačeš?

? Dať dotyčnému šancu. Ak to bola náhoda, mal by sa ospravedlniť.


3. Si na záchode v škole a príde starší žiak, udrie Ťa a povie Ti, aby si sa neopovážil niekomu

o tom povedať, lebo uvidíš... Ty ho poznáš a vieš, že si mu nikdy nič neurobil. Ty:

a/ Počkáš, kým dotyčný odíde a povieš to učiteľovi?

b/ Začneš sa s ním biť?

c/ Zmieriš sa s tým, čo sa stalo a nič nikomu nepovieš.

? Neprávom si bol bitý a dotyčný nemá právo ťa biť. Ak nič nepovieš, dotyčný bude

určite pokračovať v bití detí.


4. Ideš do jedálne a niekto zakričí negatívnu, výsmešnú poznámku alebo nadávku na teba. Ty : a/ Ignoruješ ho?

b/ Niečo odvrkneš?

c/ Povieš o tom?

? Možeš to buď ignorovať /ak je to prvýkrát a je to všetko, čo sa stalo/ alebo povedať

to učiteľovi, ak Ťa to naozaj trápi.


5: Skupina šikanujúcich ťa nájde samého a začne Ťa biť. Ty:

a/ Nič neurobíš - zmieriš sa s tým ?

b/ Biješ sa?

c/ Začneš kričať na upútanie pozornosti?

d/ Vyčkáš na šancu /príležitosť/ utiecť?

? Musíš sa rozhodnúť. No c/ a d/ spolu by mohli dobre zafungovať. Mohlo by byť dosť

ťažké zbiť celú skupinu a mohol by si byť škaredo zranený.6. Niekto v Tvojej triede má na teba drzé hlasné poznámky, veľmi Ti to vadí, čo Ty na to ?

a/ ignoruješ to?

b/ povieš to učiteľovi?

c/ vrazíš tomu, čo ťa osočuje do nosa?

? Hoci sa Ti chce mu /jej/ vraziť, mohlo by ti to spôsobiť problémy. Tiež je ťažké to

ignorovať, ale niekedy je to správna reakcia, lebo často ťa spolužiak chce len

vyprovokovať. Tvoj učiteľ by sa o tom mal dozvedieť. Keď si odvážny, slovne napadni

toho, kto ťa uráža. Snaž sa si to nacvičiť pred zrkadlom.


7. Vidíš, ako niekoho šikanujú. Ty to:

a/ ignoruješ a si rád, že to nie si ty?

b/ zastavíš šikanovateľa?

c/ zoženieš pomoc?

? Ignorovanie je zbabelé a kruté voči obeti. Môžeš sa pokúsiť to nejako zastaviť bez toho,

aby si sa pri tom zranil. Mohol by si zavolať viacerých na pomoc, alebo aspoň priveď

nejakého dospelého alebo učiteľa.


8. Tvoji niekdajší „najlepší“ priatelia Ťa začnú šikanovať. To Ťa uráža a zraňuje, si z toho

Smutný:

a/ povieš o tom rodičom?

b/ nič neurobíš?

c/ zavoláš niekomu z nich a spýtaš sa, prečo to robia?

d/ snažíš sa nájsť novú skupinu kamarátov?

? Porozprávj sa o tom s rodičmi a snaž sa ovplyviť svojich bývalých priateľov, aby s tým

prestali. Tiež sa pokús nájsť si nových, lepších kamarátov.


9. Otec tvojho kamaráta nedávno zomrel a niektorí spolužiaci ho kvôli tomu urážajú. Čo ty na

to:

a/ brániš ho proti nim?

b/ ignoruješ to?

c/ povieš to učiteľovi?

? Musíš ho obrániť pred zlými spolužiakmi. Povedz o tom učiteľovi, aby vysvetlil

druhým, akoto je, keď Ti zomrie rodič. Deti, ktoré sa boja, že aj im zomrie jeden z

rodičov, sú tie, ktoré sa vysmievajú tým, ktorým sa to stalo.10. Nový žiak príde do tvojej triedy počas roka a niektorí spolužiaci ho /ju/ tyranizujú. Ako

zareaguješ?

a/ snažíš sa byť k nemu priateľský?

b/ pridáš sa na stranu šikanovateľov?

c/ nevšímaš si to? - Každý nový žiak má na začiatku problémy.

?Uvedom si, aké ťažké je byť novým žiakom a snaž sa byť k nemu čo najlepší. Vždy

povedz učiteľovi , ak niekoho šikanujú.


11. Tvoji kamaráti chcú, aby si sa ulial zo školy, ináč sa ti pomstia. Čo urobíš?

a/ poslúchneš ich?

b/ ostaneš v škole?

c/ prezradíš ich?

?Neurob čo Ti kážu, nie sú to ozajstní kamaráti.Vytlačiť stránku | Odporúčiť známemu | Počítadlo návštev: 1506947
(c) 2007. Všetky práva vyhradené. Webdizajn : RED FLOWER s.r.o.