obrazok
obr obr obr obr

Školenie učiteľov a žiakov ZŠ Košice-okolie v projekte „Národná sieť pre prevenciu šikanovania a násilia v školách II“

V spolupráci s OZ Papilion sa naše pracovisko, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, zapojilo do projektu  „Národná sieť pre prevenciu šikanovania a násilia v školách II“. Cieľom projektu bola implementácia celoškolského prístupu prevencie a eliminácie šikanovania v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č 7/2006- R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach. V mesiaci november a december tohto roku sme sa stretli s učiteľmi a žiakmi troch ZŠ v našom okrese na celodenných seminároch, kde sme sa pokúsili naplniť tento cieľ.

Dlhodobo školíme koordinátorov prevencie nežiaducich spoločenských javov ako aj  iných pedagogických zamestnancov z našich škôl. V minulom období sme sa intenzívne venovali predovšetkým násilnému správaniu a šikanovaniu medzi žiakmi. Keďže táto problematika je veľmi zložitá a mnohí koordinátori prevencie nemali dostatočné možnosti preniesť získané vedomosti medzi všetkých kolegov, privítali sme možnosť vyškoliť celé učiteľské kolektívy, čo považujeme za efektívnejšie v prevencii a eliminácii násilného správania a šikanovania.

 Čiastkové ciele školenia učiteľov:

 • poskytnúť nové informácie v oblasti problematiky násilného správania a šikanovania,
 • zvýšiť citlivosť a vnímanie  na prejavy šikanovania,
 • viesť ich k schopnosti rozlíšiť prejavy jednoduchej agresie a šikanovania,        
 • osvojiť si postup pri riešení šikanovania podľa metodického usmernenia,     
 • získať informácie o možnostiach jednotného preventívneho pôsobenia  v podmienkach  školy.

 Program:

 • rozlišovanie  jednoduchej agresie a šikanovania – na konkrétnych príkladoch z praxe učitelia posudzovali, aké formy správania sa medzi žiakmi prejavili (či sa jednalo o ojedinelý agresívny skutok, alebo či už išlo o šikanovanie),
 • metodické usmernenie k prevencii a riešeniu šikanovania v školách a školských zariadeniach - riešenie modelových situácií prípadov agresívneho správania a šikanovania, osvojenie si jednotlivých krokov v prípade, že sa v školách vyskytne šikanovanie,
 • stratégie prevencie šikanovania - implementácia celoškolského prístupu, tvorba celoškolskej charty proti šikanovaniu,
 • diskusia zameraná na konkrétne  problémy školy k danej téme.

V rámci tvorby celoškolského prístupu prevencie a eliminácie šikanovania sme školili vybraných žiakov druhého stupňa ZŠ. Výber realizovali triedni učitelia. Odporúčané bolo, aby boli vyškolení žiaci, ktorí sú prirodzení pozitívni vodcovia v triedach, zdravo sebavedomí, neboja sa vyjadrovať nahlas svoje názory a môžu ovplyvňovať postoje svojich spolužiakov k prosociálnemu správaniu.

Čiastkové ciele školenia žiakov:

 • senzibilizovať ich voči prejavom šikanovania,
 • rozvíjať ich  schopnosť rozlíšovať prejavy jednoduchej agresie a šikanovania,       
 • viesť ich k uvedomeniu, že agresívne správanie – fyzické aj verbálne a šikanovanie je neprípustné a v škole (ale aj v inom prostredí) nemôže byť tolerované,
 • učiť ich adekvátne riešiť situácie, keď sú ohrození,
 • vedieť sa správne zachovať, v prípade, že spolužiak je šikanovaný.

 Program:

 • rozlišovanie prejavov jednoduchej agresie a šikanovania - na konkrétnych prípadoch sa žiaci  učili posudzovať, aké formy správania sa medzi deťmi prejavili (či sa jednalo o ojedinelý agresívny skutok, alebo či už išlo o šikanovanie),
 • možnosti primeraného správania sa v ohrození – žiaci boli vedení k samostatnému rozmýšľaniu o vlastných možnostiach riešenia situácií, v ktorých sa cítia ohrození (aktivity „Čo by si robil keby...?“, „Čo ak ..?“),
 • tvorba celoškolskej charty proti šikanovaniu – žiaci boli vedení k tomu, aby sa  videli násilie z pohľadu zákona (školského poriadku) a dôsledkov jeho porušenia, ale i z hľadiska práv druhého človeka v zmysle pravidla „Správaj sa k ostatným tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe“.
 • diskusia k aktuálnym otázkam žiakov.

 
Hodnotenie učiteľov a žiakov:

 • ocenili možnosť venovať sa priamo na školách tejto problematike,
 • získali nové informácie  a  pohľad na prevenciu a riešenie šikanovania v ZŠ,
 • vyjadrili spokojnosť s aktivizujúcimi formami práce,
 • vyzdvihli praktickú stránku školenia a možnosť reagovať na konkrétne situácie zo života škôl,
 • možnosť otvorene vyjadriť svoje myšlienky, názory.

Tvorba charty proti šikanovaniu (Kolář, M.: Bolest šikanování, Portál, Praha 2001)

Podľa M. Kolářa je tvorba triednej charty proti šikanovaniu súčasťou základného intervenčného programu. Na rozdiel od pravidiel školy, ktoré sú základnými všeobecnými pravidlami podporujúcimi zdravý chod školy, primerané vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, chartu je potrebné chápať ako špecifické pravidlá zamerané výhradne na zabránenie priameho aj nepriameho šikanovania. Jej hlavný cieľ môžeme jednoducho vyjadriť: Šikanovanie nebude tolerované. Účinnosť charty spočíva v tom, že na jej tvorení sa aktívne podieľajú priamo všetci žiaci.

 

 Ukážka Charty proti šikanovaniu, ktorú si vytvorili žiaci v  ZŠ Budimír:

V NAŠEJ ŠKOLE
NEBUDEME TOLEROVAŤ
ŠIKANOVANIE V ŽIADNEJ PODOBE.

Žiaci našej školy si vytvorili túto chartu proti šikanovaniu,
ktorá obsahuje osem bodov pre zachovanie bezpečného prostredia školy.

 • Neurážať sa navzájom
 • Neohovárať sa
 • Nevyvyšovať sa nad ostatnými
 • Nebrať druhému peniaze a iné osobné veci
 • Šikanovanie nahlásiť niekomu dospelému
 • Neodsudzovať nikoho pre inú farbu pleti, vierovyznanie, sociálne postavenie, výzor
 • Skvalitniť dozor v škole
 • Učitelia budú brať šikanovanie vážne

           

Mgr. Tatiana Bányaiová, psychológ CPPPaP, Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice
Mgr. Lýdia Begerová, psychológ CPPPaP   Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice

Vytlačiť stránku | Odporúčiť známemu | Počítadlo návštev: 1506960
(c) 2007. Všetky práva vyhradené. Webdizajn : RED FLOWER s.r.o.