obrazok
obr obr obr obr

Národná Politika - Slovinská Republika

Politika účastníckych krajín vzťahujúca sa k šikanovaniu a násiliu

Právny Systém

Slovinská republika má   dva zákony: Zákon o právach a povinnostiach žiakov základných škôl a Zákon o školskom poriadku na stredných školách. V každom z nich sú články týkajúce sa práv a povinností študentov, preventívnych aktivít školy, zodpovedností/povinností školy a priestupkov a sankcií.

Základná škola:

Článok 24 – preventívne aktivity školy
Vyžaduje sa, aby školy konali preventívne a zvyšovali povedomie žiakov o poškodeniach a následkoch fajčenia, pitia alkoholických nápojov, užívania drog, sexuálneho obťažovania a násilia. Školy zvyšujú povedomie svojich žiakov o právach a povinnostiach rovnako ako aj o spôsoboch vyhľadania pomoci v prípadoch sexuálneho obťažovania či zneužitia a násilia v ich rodinách. Na tento účel sú v rámci vyučovania a iných školských činností organizované rôzne aktivity.

Článok 28 (povinnosti školy)

Vyžaduje sa, aby školy chránili deti pred obťažovaním, týraním, utláčaním, diskrimináciou, navádzaním na aktivity, ktoré sú protizákonné a odporujú všeobecne uznávaným civilizovaným štandardom, rovnako majú chrániť aj pred možnosťou byť ponižovaným ostatnými žiakmi alebo zamestnancami školy alebo osobami, ktoré vstupujú na územie školy.

Článok 2 (práva žiakov)

Práva žiakov základných škôl sú nasledovné:

 • zúčastňovať sa na vyučovaní a ďalších vzdelávacích aktivitách,
 • získavať znalosti, zručnosti a postupy pre celoživotné štúdium,
 • mať k dispozícii bezpečné a povzbudivé prostredie,
 • mať školou poskytnutú organizovanú prácu a život s ohľadom na univerzálne civilizované hodnoty a špecifickosti rozdielnych kultúr,
 • mať školou poskytnuté rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu na pohlavie, rasu a etnický pôvod, vierovyznanie, sociálne postavenie jeho/jej rodiny a iné okolnosti,
 • mať v škole poskytnuté bezpečnostné opatrenia čo sa týka jeho/jej osobných údajov v súlade so zákonom a inými predpismi,
 • byť rešpektovaný učiteľmi a inými pracovníkmi školy pokiaľ ide o jeho/jej osobnosť, individualitu a ľudskú dôstojnosť a tiež jeho/jej právo na súkromie,
 • mať k dispozícii možnosť získať doplnkové mimoškolské vysvetlenie a rady,
 • požívať plný rešpekt voči svojej vlastnej zvedavosti počas vyučovania a  vlastných vývinových charakteristík, predošlých vedomostí a individuálnych rozdielov,
 • dostať počas vyučovania všetky relevantné kvalitatívne informácie, ktoré sledujú všetky súčasné trendy vo vedeckých poznatkoch,
 • dostávať presnú, stálu, správnu a opodstatnenú spätnú väzbu na svoju prácu,
 • dostať pomoc a podporu pri svojej práci kedykoľvek je to potrebné,
 • zúčastňovať sa na, v závislosti od stupňa svojho osobitného vývinu, plánovaní denných aktivít, exkurzií a voľnočasových aktivít a ďalších udalostí usporadúvaných školami,
 • slobodne môcť vyjadriť svoj názor na všetky otázky týkajúce sa života a práce v škole,
 • byť zapojený do práce školskej komunity žiakov a školského parlamentu,
 • byť aktívne zapojený do hodnotenia (dávania známok),
 • zúčastňovať sa na bežne dohodnutých aktivitách.

Článok 3 (povinnosti žiakov)

Povinnosti žiakov sú nasledovné:

 • rešpektovať práva iných detí a zamestnancov školy a mať úctivý a tolerantný postoj voči individualite, ľudskej dôstojnosti, etnickej skupine, vierovyznaniu, rase a pohlaviu,
 • splniť základné školské povinnosti,
 • zúčastňovať sa vyučovania a ďalších vzdelávacích aktivít pravidelne a presne,
 • splniť vzdelávacie a ďalšie školské požiadavky,
 • neprekážať a nevyrušovať ostatných žiakov a školských zamestnancov pri ich práci,
 • dávať pozor na svoje zdravie a bezpečnosť v škole a mimo nej a neohrozovať zdravie, bezpečnosť a osobnú integritu iných žiakov a zamestnancov školy,
 • rešpektovať školské predpisy,
 • chrániť a s plnou úctou zaobchádzať so školským majetkom, osobným vlastníctvom žiakov a školských zamestnancov a tiež ho nijako nepoškodiť,
 • správať sa s úctou k iným žiakom,
 • podieľať sa na udržiavaní čistoty a upravenosti školy a jej okolia, podľa dohody v triede či komunity detí v škole,
 • podieľať sa na dohodnutých povinných službách žiakov.

Stredná škola:
Článok 25 (preventívne aktivity školy)
Školy sú povinné konať preventívne za účelom zvýšenia povedomia žiakov o ochrane prostredia, zdravého spôsobu života a užitočného trávenia voľného času. Školy musia žiakom ponúknuť vedomosti a schopnosti potrebné na vedenie zdravého života, na predchádzanie rôznym nebezpečenstvám a rizikám, ako sú napríklad nehody, fajčenie, pitie alkoholu a užívanie drog, iné závislosti, rôzne druhy násilia a riskantného sexuálneho správania.
Školy poskytujú žiakom informácie o ich právach a spôsoboch hľadania vhodnej pomoci v nebezpečných a riskantných situáciách.

Učebný plán

Máme učebný plán pre základné, stredné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, pre hudobnú a tanečnú výchovu, pre deti so špeciálnymi potrebami a programy v etnicky a jazykovo zmiešaných oblastiach.

 Niektoré hlavné ciele:

 • poskytnúť optimálny rozvoj schopností každej osoby, jej kreativity a špecifického nadania,
 • vychovať z dieťaťa tolerantnú, humánnu a zodpovednú osobu, ktorá bude schopná tímovej práce, vzájomnej spolupráce a bude schopná žiť v pluralitnej a demokratickej spoločnosti, atď.,
 • povzbudiť túžbu človeka po vedomostiach, učení cudzích jazykov, pozitívnych hodnotách, ktoré sú založené na slovinských a európskych tradíciách, slovinskej identite, atď.,
 • vyvinúť kreatívne a kritické myslenie, schopnosť riešiť problémy, schopnosť analytického, syntetického a systematického myslenia, organizovaný prístup, úsudok, inovatívnosť, komunikatívnosť, atď.,
 • povzbudiť k tímovej (skupinovej) práci a spolupráci, komunikácii a riešeniu problémov.
  

Téma „občianstvo, kultúra a etika“ a niektoré jej ciele:

 • získanie primeraného stupňa znalostí o spoločnosti, čo umožňuje mladým ľuďom utvoriť vhodné odpovede na sociálne a etické otázky
 • rozvinutie schopností (sociálne, komunikačné, tolerancia, kritika)
 • formovanie pocitu zodpovednosti za správanie
 • rozvoj zručností potrebných na tolerantné a rozumné riešenie konfliktov, pochopenie rozdielnych kultúr a systémov hodnôt.

Plány, Stratégie a Iniciatívy

V lete roku 2003 minister školstva, vedy a športu vymenoval  Komisiu pre analyzovanie problému násilia na slovinských školách. Komisia pracovala intenzívne rok, skúmala literatúru, hľadala a zhromažďovala príklady prospešných praktík v zahraničí a v Slovinsku, ustanovila princípy boja proti násiliu na školách a osvojila si akčný plán. Následne v máji 2004 vznikol dokument s názvom Smernice pre analýzu, prevenciu a konanie s/kontrolovanie násilia v školskom prostredí.
Najdôležitejšími časťami dokumentu sú Kapitoly 4 a 5 – Princípy boja proti násiliu v školskom prostredí a Navrhované opatrenia ako vývojová stratégia. Druhá klasifikuje detailnejšie prístupy a metódy na zavádzanie princípov do praxe.
Všetky princípy sa dajú stručne zosumarizovať nasledovne: byť aktívny (ako žiak, učiteľ, triedny učiteľ alebo rodič) vo formovaní pozitívnych interpersonálnych vzťahov v spoločenstve alebo v škole. Touto cestou pomôžete, aby sa všetci cítili lepšie, pomôžete obmedziť násilie a urobiť z vašej školy bezpečnejšie miesto.

Navrhované opatrenia:
 • Doplniť školské osnovy o obsah a kompetencie dôležité pre život v spoločenstve a dohliadať na ich realizáciu.
 • Vytvárať a zachovávať pozitívnu atmosféru v škole k uľahčeniu otvorenej a vysokokvalitnej komunikácie.
 • Zaviesť a zaistiť vysokú kvalitu výučby a iných aktivít vykonávaných školami.
 • Dôsledné a proaktívne fungovanie škôl na všetkých úrovniach.
 • Aktívna rola žiakov/študentov pri formulovaní rôznych školských dokumentov, najmä školských pravidiel.
 • Starostlivosť a zodpovednosť riaditeľov škôl o zaistnie bezpečnosti školského priestoru a reagovanie na akty násilia.
 • Zvyšovať pôsobenie rodičov na tvarovanie školského života a práce.
 • Pravidelný profesionálny výcvik školského personálu/dohľadu pre profesionálny rozvoj.
 • Spolupráca s miestnymi orgánmi (napr. centrá sociálnej práce, polícia, súdne orgány) a mimovládnymi organizáciami.
 • Adekvátne plánovanie školských budov, vybavenia a vnútorného a vonkajšieho školského priestoru.

Zvyšovanie národného povedomia

 • Spolupráca s médiami a príprava rozličných materiálov pre učiteľov, žiakov/študentov a rodičov.
 • Implementácia učebných plánov do slovinských základných škôl

preklad: doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc.

Vytlačiť stránku | Odporúčiť známemu | Počítadlo návštev: 1507002
(c) 2007. Všetky práva vyhradené. Webdizajn : RED FLOWER s.r.o.