obrazok
obr obr obr obr

Problematika šikanovania, Slovensko a projekt OECD

Problematika:

Šikanovanie a agresia sa prejavujú v rôznych situáciách a prostrediach, napr. vo väzniciach, v destkých domovoch, či pred zrušením povinnej vojenskej služby aj v armáde, či u dospelých na pracovisku, a teda aj mimo školy a výučby. V rámci školy sú však čo do rozsahu, ale aj psychických škôd a negatívnych vývinových vplyvov u detí a mladých ľudí v súčasnosti azda najrozšírenejšie. Ide pritom o chorobné poruchy na úrovni skupinových vzťahov, ktoré majú svoju dynamiku vývinu a ktorým je možné a aj potrebné predchádzať. Pritom sa však nejedná výlučne o agresorov a iniciátorov šikany a ich obete ako prípady porúch osobnosti alebo napr. agresívne psychopatie (alebo len v malom percente prípadov), ale zväčša o normálne deti zo ZŠ či dospievajúcich z rôznych typov SŠ. Problémom je, že pod tlakom skupiny sa aj takéto deti a dospievajúci môžu stať tak aktívnymi, ako aj prizerajúcimi sa účastníkmi šikanovania. Samotné šikanovanie predstavuje extrémnu podobu inak prevažne pozitívnych alebo bežných vlastností a konania, ako sú schopnosť sebapresadzovania, súťaživosť, vodcovstvo a pod., od ktorých je treba ho vedieť v jeho konkrétnych podobách odlíšiť. Jeho odlišnosť spočíva najmä v nadsadzovaní týchto vlastností a vo vzťahu dvoch a viacerých osôb, ktorý charakterizuje nepomer fyzickej či psychickej prevahy agresora – šikanujúceho a obete – šikanovaného. Podstatné je, aby v školách boli podmienky na prevenciu tohoto javu, ale v prípade výskytu šikanovania a násilia i programy a pravidlá jeho efektívneho zvládnutia a eliminácie. V tomto smere sú viaceré overené postupy a zdroje, ktorých poznanie je tiež možné sprostredkovať v rámci projektu, ktorého medzinárodnú koordináciu Slovensko práve preberá.Slovensko

V roku 2001 bola pod gesciou Sekcie regionálneho školstva MŠ SR konštituovaná pracovná skupina v  rámci projektu Prevencia a  eliminácia šikanovania a  násilia v školách. Skupina vykonala prieskum vo vybraných okresoch, odskúšala metodiku psychologickej intervencie v triedach so zvýšeným výskytom problémového správania, vypracovala metodické príručky na prevenciu šikanovania. Od roku 2002 prebiehali tiež vo všetkých krajoch SR školenia školiteľov. Dôležitá súčasť projektu bola medializácia - zvyšovanie povedomia spoločnosti, senzibilizácia a predchádzanie násiliu a šikanovaniu (viac info na www.ochranadeti.sk).

V roku 2006 minister školstva schválil Metodické usmernenie č.7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania v školách a školských zariadeniach (www.minedu.sk – rezortné predpisy). Základným preventívnym opatrením školy je osvojiť si základný princíp „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách !

   Riaditelia škôl zodpovedajú za systémové aktivity školy v oblasti prevencie šikanovania a agresivity. V metodickom usmernení sú odporúčané aj metódy prevencie a riešenia šikanovania. Ďalej MU definuje aj odporúčaný postup pri výskyte skupinového násilia voči obeti ako aj opatrenia na riešenie situácie.

   Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2006/2007 vymedzujú povinnosť realizácie účinných postupov na predchádzanie a riešenie sociálno-patologických prejavov v zmysle aktívnej ochrany detí a v súlade s  Dohovorom o právach dieťaťa. V prípadoch oprávneného podozrenia, že deti sú fyzicky alebo psychicky týrané, šikanované, je ohrozovaný ich morálny vývin, je riaditeľ školy povinný bezodkladne riešiť problém s vedením školy. Pri nedodržaní školou prijatých opatrení zo strany zákonných zástupcov detí je riaditeľ povinný kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, lekára - pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

    

Projekt OECD:

V súčasnosti viacero krajín pociťuje narastajúci problém s výskytom šikanovania, napr. sa v v poslednom čase medializovali prípady šikanovania a násilia v prostredí škôl s tragickými následkami v Poľsku, v Nemecku, či v Japonsku, a napokon, žiaľ, aj na Slovensku. Tieto, ako aj predchádzajúce nepriaznivé skúsenosti rôznych krajín združených v OECD, viedli už v r. 2005 k začatiu projektu s cieľom vytvoriť medzinárodnú sieť na predchádzanie šikanovania a násilia v školách, založenú na troch pilieroch: politika, výskum, prax. Cieľom je podnietiť a podporiť účinnosť prevencie a eliminácie šikanovania a násilia v školách poskytnutím platformy komunikácie a šírením informácií o prevencii, výskumoch a politike na národnej aj regionálnej úrovni v  členských krajinách OECD prostredníctvom web stránky http://oecd-sbv.net. Na projekte sa podieľa cca 20 krajín OECD. MŠ SR je v projekte zapojené od roku 2005 prostredníctvom hlavnej radkyne SRŠ MŠ SR PhDr. E. Tomkovej ako národnej koordinátorky. Medzinárodnú koordináciu projektu v rokoch 2005 - 2006 realizovalo Ministerstvo školstva Nórskeho kráľovstva. Na roky 2007 - 2008 bolo na zasadnutí riadiaceho výboru projektu odsúhlasené slovenské ministerstvo školstva ako medzinárodný koordinátor, pričom oficiálne prebratie medzinárodnej koordinácie sa uskutoční pod gesciou podpredsedu vlády SR a ministra školstva za účasti reprezentantov nórskeho ministerstva školstva a školského direktoriátu OECD dňa 5.3.2007.

    

Spracovali:

PhDr. Eva Tomková – národný koordinátor projektu

doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc., nominovaný medzinárodný koordinátor projektu na roky 2007-2008


Vytlačiť stránku | Odporúčiť známemu | Počítadlo návštev: 1507009
(c) 2007. Všetky práva vyhradené. Webdizajn : RED FLOWER s.r.o.