obrazok
obr obr obr obr

„Cyberbullying” u mládeže vo Flámsku

(Originál článku na: http://www.oecd-sbv.net./Templates/Article.aspx?id=379 )

Kyberšikana („Cyberbullying“) je šikanovanie pomocou nových informačných a komunikačných technológií (t.j. najmä cez internet a mobilné telefóny). Príkladmi môžu byť anonymné vášnivé alebo nenávistné e-maily, zneužívanie rýchlej pošty, nabúranie sa do emailového účtu a zmenenie hesla, obťažovanie prostredníctvom textových správ a hanlivé osobné web-stránky.

Základné informácie


Názov projektu: Kyberšikana u mládeže vo Flámsku

Obdobie trvania: 2005-2006


Stav projektu: Ukončený

Vedúci výskumu: Prof. Dr. Heidi Vandebosch z University of Antwerp. Výskum sa uskutočnil na žiadosť viwTA a výboru Flámskeho Parlamentu pre Kultúru, Mládež, Šport a Médiá.

Hlavní výskumníci: Prof. Dr. Heidi Vandebosch, Prof. Dr. Dimitri Mortelmans, Prof. Dr. Michel Walrave, Ms. Katrien Van Cleemput.

Cieľová skupina: Tento výskum bol zameraný na žiakov základných a stredných škôl.

Výskumné otázky 

Charakteristika

Pod pojmom Cyberbullying (Kyberšikana) rozumieme šikanovanie prostredníctvom nových informačných a komunikačných technológií (t.j. najmä internet a mobilné telefóny). Príkladmi môžu byť anonymné vášnivé alebo nenávistné e-maily, zneužívanie rýchlej pošty, nabúranie sa do emailového účtu a zmenenie hesla, obťažovanie prostredníctvom textových správ a hanlivé osobné web-stránky.

V prípade bežného šikanovania ide o zámer ublížiť jeho obeti. Šikanujúce správanie sa nie je jednorazovou záležitosťou, ale skladá sa z opakovaného obťažovania tej istej osoby. Šikanujúci má väčšiu moc (a často aj väčšiu fyzickú silu) ako obeť. Vcelku je možné tieto charakteristiky aplikovať aj na kyberšikanu.

Avšak existuje niekoľko dôležitých rozdielov medzi tradičnou šikanou a kyberšikonou:


- Pri kyberšikane nie je pravidlom, že obeť je obťažovaná opakovane. Napríklad, hanlivá web-stránka často ostáva online počas dlhšieho obdobia a môže ju potom prečítať mnoho ľudí. Naopak slovná urážka mizne v momente, kedy je vyslovená a počujú ju len v danom čase prítomné osoby.

 

- V prípade tradičného šikanovania, fyzická sila šikanujúceho je často dôležitým faktorom v mocenskom vzťahu s obeťou. Naproti tomu moc kyberšikanujúcich sa odvíja najmä od ich počítačových a internetových znalostí. Ak viete, ako vytvoriť web-stránku, môžete vytvoriť aj jednu hanlivú. Vážne škody sa však dajú napáchať už aj s použitím relatívne jednoduchých nástrojov, akými sú emaily či rýchla pošta.

 

- Emaily a mobilné textové správy obvykle obsahujú niekoľko znakov, ktoré dopomáhajú príjemcovi vyložiť si ich obsah. Nemôžeme napríklad vidieť odosielateľov výraz tváre (alebo počuť jeho/jej intonáciu). Kyberšikanujúci nie sú schopní vidieť, ako obeť reaguje na šikanovanie, takže sú si menej vedomí ublíženia spôsobeného ich konaním.

 

- Na internete je jednoduché predstierať falošnú identitu. V dôsledku toho môže človek obťažovať obete „anonymne“. Toto označujeme ako „pretvárku“.

 

 Vo vzťahu k rozmachu kyberšikanovania a k profilu páchateľa, obete a pozorovateľa boli sformulované nasledujúce výskumné otázky:

 

Nakoľko rozšírené je kyberšikanovanie?

 

Pri priamej otázke, či niekedy boli aktívne alebo pasívne zapletení do šikanovania cez internet alebo mobilný telefón, jeden z desiatich mladistvých odpovedal, že bol obeťou, takmer dvaja z desiatich boli páchateľmi a približne traja z desiatich boli pozorovateľmi.

Ak sa pozrieme na počet mladistvých, ktorí prišli do kontaktu najmenej s jednou formou potenciálne ofenzívneho správania cez internet alebo mobilný telefón počas posledných troch mesiacov, dostaneme nasledujúce čísla: 61.9 % mladistvých bolo obeťami, 52.5% bolo páchateľmi a 76.3% bolo pozorovateľmi.

 

Najbežnejšie formy potenciálne ofenzívnych aktivít v rámci internetu a mobilných telefónov sú: urážky či hrozby cez internet alebo mobilný telefón, podvádzanie cez internet alebo mobilný telefón, rozširovanie klebiet cez internet alebo mobilný telefón a nabúranie sa do cudzieho počítača a zmena jeho hesla. Formy, ktoré vyžadujú hlbšie znalosti počítačov a internetu ako napríklad zostavenie hanlivého hlasovania na osobnej web-stránke a nabúranie sa do počítača, sú medzi mladistvými oveľa menej bežné.

 

Približne jeden z desiatich mladistvých bol zapletený do bežného kyberšikanovania: 3.3% výlučne ako obeť, 5.0% výlučne ako páchateľ a 2.6% ako obeť i páchateľ.

 

Väčšina mladistvých (63.8%) si myslí, že kyberšikana je „veľký problém“. Toto číslo môže odrážať všeobecné hodnotenie tejto otázky v očiach mladistvých alebo môže naznačovať, že je to podľa nich vážny problém pre tých, ktorí sa konkrétne stali obeťou šikany.

  

Kto sú kyberšikanujúci?

 

Mladiství, ktorí, vo svojom vlastnom vnímaní, niekoho šikanovali cez internet alebo mobilný telefón…

…trávia viac času na internete

…majú rodičov, ktorí sa menej zaujímajú o ich používanie internetu

…sú častejšie tiež obeťami a pozorovateľmi šikanovania cez internet alebo mobilný telefón

…sú častejšie páchateľmi tradičného šikanovania

… v siedmych z desiatich prípadov tak robia anonymne

 Mladiství, ktorí vyskúšali rôzne potenciálne ofenzívne činnosti v rámci internetu a mobilných telefónov

…sú častejšie chlapci než dievčatá

…majú väčšie znalosti zložitejších internetových aplikácií

…majú veľa priateľov a cítia sa populárni

…majú rodičov, ktorí sa menej zaujímajú o ich používanie internetu

…sú častejšie tiež obeťami a pozorovateľmi rôznych situácií na internete a v mobilných telefónoch, ktoré môžu byť ofenzívne

…sú častejšie páchateľmi tradičného šikanovania

 

Kto sú obete kyberšikany?

 

Mladiství, ktorí, vo svojom vlastnom vnímaní, boli šikanovaní prostredníctvom internetu alebo mobilného telefónu

…sú viac závislí na internete (život bez internetu im pripadá nudný, nevšímajú si domáce úlohy, aby mohli byť radšej online, nachádzajú si mnoho priateľov cez internet…)

…majú menej priateľov a cítia sa menej populárne

…sú častejšie tiež páchateľmi a pozorovateľmi šikany prostredníctvom internetu a mobilných telefónov

…sú zriedkavejšie páchateľmi a častejšie obeťami tradičného šikanovania

…vykazujú viac príznakov stresu

…v menej ako 50% prípadov povedali niekomu o tom, že boli šikanovaní cez internet či mobilný telefón

 

Mladiství, ktorí sa stali cez internet alebo mobilný telefón obeťou rôznych situácií, ktoré mohli byť ofenzívne…

…sú častejšie dievčatá než chlapci

na internete viac riskujú: sú náchylnejší chatovať s ľuďmi, ktorých poznajú len z kyberpriestoru

…majú veľa priateľov a cítia sa populárne

…sú častejšie tiež páchateľmi a pozorovateľmi rôznych situácií na internete a v mobilných telefónoch, ktoré môžu byť ofenzívne.

Metódy

 

Metodologický prístup

K získaniu prehľadu o rozšírení a povahe kyberšikanovania bol použitý písomný dotazník. 

Vzorka

Dotazník o používaní internetu a mobilných telefónov a ich vlastných skúsenostiach s tradičným šikanovaním a kyberšikanovaním vyplnilo 636 žiakov základných škôl a 1416 stredoškolákov.

Použité alebo vyvinuté nástroje

Rozvoj dotazníka bol založený na existujúcich vedeckých štúdiách a štandardizovaných nástrojoch. Pre meranie rozšírenia tradičnej šikany bol použitý „Revised Olweus Bully/Victim Questionnaire” Dana Olweusa (1996). Pre meranie sebaobrazu mladistvých použili výskumníci výber z “Self-Description Questionnaire“ (SDQII) autorov Ellis, Marsh & Richards (2002). Iný výskum mladistvých a ICT (Gutschoven, Broos, 2004; Livingstone 2002, 2004) inšpiroval výskumníkov k vyvinutiu nástrojov pre meranie závislosti od internetu, rodičovskej kontroly a rizikového správania.

Výsledky

Stručný opis hlavných zistení

1) Zdá sa, že existuje silné prepojenie medzi kyberšikanou a tradičnou šikanou. Na základe toho predpokladáme, že šikanovanie, ktoré prebieha v škole, v sociálnom živote atď…pokračuje v kyberpriestore so zachovaním rolí. Inými slovami, páchatelia ostávajú páchateľmi a obete ostávajú obeťami. Zdá sa, že nie sú žiadne dôkazy pre takzvanú „pomstu hlupákov“ kyberšikanou, t.j. obete tradičných foriem šikanovania, ktoré by to šikanujúcim „vrátili aj s úrokmi“ na internete alebo cez mobilné telefóny. Na druhej strane, existuje možnosť, že kyberšikana zapríčiňuje tradičnú šikanu.

Navyše však existuje kategória mladistvých, ktorá je zapletená do kyberšikany a nie tradičnej šikany. Inými slovami, objavenie sa kyberšikany nie len prehĺbilo fenomén šikanovania (intenzívnejší, prostredníctvom viacerých ciest), ale ho aj rozšírilo (viac zapojených mladistvých).

 

2) Mladiství, ktorí sú páchateľmi kyberšikany, v mnohých prípadoch zažili kyberšikanu aj ako jej obete alebo pozorovatelia a naopak. Toto svedči o existencii sčítacích či reťazových reakcií pri kyberšikane, v súlade s ktorými sa páchatelia stávajú obeťami a obete páchateľmi, čo napokon vyúsťuje do „kultúry kyberšikany“ (ktorej môžu byť mnohí svedkom a nechať sa ňou na oplátku inšpirovať).

 

3) Množstvo času, ktoré mladiství trávia na internete a stupeň závislosti od internetu, ktorý vykazujú, môže byť známkou ich zainteresovanosti v kyberšikane. Zdá sa, že najzraniteľnejšia skupina (obete ako aj páchatelia) trávi viac času v kyberpriestore.

 

4) Znalosť zložitejších internetových aplikácií nie je potrebná na kyberšikanovanie, hoci poskytuje šikanujúcemu väčší rozsah prostriedkov. Mladiství, ktorí na internete riskujú (napr. online umiestnenie osobných informácií, chatovanie s neznámymi, nedostatok obozretnosti vo vzťahu k heslám….) sa častejšie stávajú obeťami určitých typov online šikanovania. Napriek tomu dokonca aj tí, ktorí si osvojili obozretné správanie, sa nemôžu úplne vyhnúť hrozbe kyberšikany.

 

5) Nedostatok rodičovskej odbornej znalosti a zainteresovanosti do internetových aktivít svojich detí znamená, že mladiství môžu často bez dozoru experimentovať v kyberpriestore. Z toho dôvodu je to aj prostredie, v ktorom môžu nekontrolovane šikanovať.

 

6) Mladiství, ktorí sú pravdepodobnejším terčom šikany v reálnom živote, často hľadajú útočisko v kyberpriestore (napriek tomu, že toto prostredie sa tiež nejaví byť bezpečným).

 

7) Kyberšikanovanie súvisí s pohlavím, typom školského vzdelania a vekom. Páchatelia sú častejšie chlapci než dievčatá. Mladiství z odborných stredných škôl zažili s väčšou pravdepodobnosťou kyberšikanu (vo všetkých rolách) ako mladiství zo všeobecných stredných škôl. Rozšírenie kyberšikanovania sa zvyšuje približne do 15 rokov a po tomto veku opäť klesá. Tieto rozdiely sú spôsobené v prvom rade skutočnosťou, že pohlavie, typ školského vzdelania a vek výrazne korelujú s rozsahom internetových aktivít, stupňom rodičovského dohľadu a zainteresovanosťou v tradičných formách šikany. Tieto faktory značne ovplyvňujú pravdepodobnosť zainteresovania do kyberšikany.

 

8) Aktivity sprostredkované internetom a mobilnými telefónmi, ktoré sú v prieskume pokladané za potenciálne ofenzívne, nie sú mladistvými vždy vnímané ako šikana. Veľa závisí od situácie, do ktorej sa zapletú: mladiství sú napríklad oveľa viac ranení udalosťami prebiehajúcimi na internete a v mobilných telefónoch, pri ktorých sú verejne ponížení, ako udalosťami, v ktorých následky pociťujú len oni sami (napr. porucha počítača zapríčinená jeho úmyselným nakazením vírusom). Samozrejme mnoho tiež závisí od vzťahu, ktorý má mladistvý s páchateľom činu. Je menšia pravdepodobnosť, že sa budú cítiť ranení či urazení, ak sa stali obeťou žartu svojich priateľov (alebo prinajmenšom to nebudú považovať za šikanu), než keby boli obťažovaní niekým iným (napr. niekým, kto ich šikanuje aj v škole).

 

 

Publikácie

 

- Vandebosch, H. , Van Cleemput, K., Mortelmans, D., Walrave, M., (2006), Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen, studie in opdracht van het viWTA, Brussel

 

 

Relevantné linky

 

http://www.viwta.be/


Preklad: doc.PhDr.Alojz Nociar, CSc.

Vytlačiť stránku | Odporúčiť známemu | Počítadlo návštev: 1507945
(c) 2007. Všetky práva vyhradené. Webdizajn : RED FLOWER s.r.o.