obrazok
obr obr obr obr

Prevencia šikanovania dáva nádej

Motto: Dobrá škola je tá, ktorá vie riešiť problém šikanovania, nie tá, ktorá hovorí, že sa u nich šikanovanie nevyskytuje.

     V duchu tohto motta sa v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice – okolie zameriavame na preventívne aktivity smerujúce k  budovaniu týmov zamestnancov odborne pripravených riešiť problematiku nežiaduceho správania medzi žiakmi, predovšetkým agresívneho správania a šikanovania.  
V našej preventívnej práci vychádzame z odborne garantovaných programov, v ktorých sa hovorí o tom, že učitelia sa najlepšie hodia na to, aby vykonávali výchovnú prevenciu, pretože žijú so žiakmi a  škola môže byť živnou pôdou skutočnej prevencie. Ale pretože tých istých žiakov väčšinou sprevádza a kontaktuje viacej učiteľov, je  nevyhnutná spolupráca a vzájomná dohoda medzi nimi.
V rámci preventívnych aktivít sme realizovali  prieskum týkajúci sa problematiky sociálno – patologických javov v podmienkach ZŠ Košice - okolie z pohľadu učiteľov. Ukázalo sa, že percentuálne najviac závažná je oblasť fyzickej a verbálnej agresie medzi žiakmi. Toto zistenie nás viedlo k intenzívnejšej práci v oblasti prevencie a riešenia šikanovania.
Na základe skúseností a spolupráce so školami máme informácie o tom, že školy majú často krát problém pri riešení tohto javu a  pri jeho riešení používajú neefektívne stratégie. Niektoré školy majú tendencie zakrývať skutočnosť, že sa šikanovanie u nich vyskytuje, prípadne niektoré prejavy nepovažujú za závažné a dozvedáme sa o nich od rodičov a detí.
Viac ako desať rokov sa v našom zariadení  venujeme odbornej príprave pedagogických zamestnancov ZŠ  a MŠ, predovšetkým ide o koordinátorov prevencie a výchovných poradcov. Tá spočíva v cyklickom viacročnom vzdelávaní zameranom na získavanie nových a rozširovanie už získaných vedomostí, osvojovanie si praktických zručností pre prácu s deťmi. Významná je aj možnosť profesionálneho a  osobného rastu. K tomu využívame interaktívne a aktivizujúce formy, ako diskusia v skupine, demonštrácie, hranie rolí, dramatizácia, reflexia, spätná väzba, ktoré sú zárukou vyššej efektivity vzdelávania.
Z hľadiska obsahu sme venovali pozornosť predovšetkým vývinu agresívneho správania u detí, príčinám šikanovania a spúšťacím mechanizmom, štádiám šikanovania, aktérom a obetiam, stratégiám prevencie šikanovania, celoškolskej stratégii atď. Zároveň sme poskytli sociálno-psychologické aktivity podporujúce priateľskú a  uvoľnenú atmosféru medzi deťmi. Považujeme za užitočné, keď sa v rámci prevencie nežiaducich spoločenských javov aplikujú sociálno-psychologické aktivity priamo v školskom prostredí. Deťom dávajú  príležitosť k aktívnej spoluúčasti. Môžu pri nich uplatniť svoje city, pocity, môžu sa spolu rozprávať, experimentovať s vlastným aj cudzím správaním, dostávať od ostatných spätnú väzbu, čo je veľmi účinný prvok v procese sociálneho učenia.         
Koordinátori a výchovní poradcovia hodnotili celoročné vzdelávanie ako užitočné. Dostali dostatok nových informácií, ktoré im pomôžu pri riešení problému šikanovania. Pozitívne prijali predovšetkým možnosť zúčastniť sa na sociálno-psychologickom výcviku, kde získali množstvo praktických  námetov na prácu s deťmi. Ocenili možnosť priamych zážitkov odskúšaných „na vlastnej koži“, nácvik nových sociálno-psychologických aktivít použiteľných v preventívnej práci so žiakmi. 
My hodnotíme  spoluprácu s koordinátormi prevencie a výchovnými poradcami   ako zmysluplnú. Predpokladáme, že aj svojou prácou prispievame k vytváraniu priaznivého sociálneho a emocionálneho prostredia v školách zvýšením ich odbornej spôsobilosti efektívne riešiť problémy žiakov v súvislosti s agresívnymi prejavmi a šikanovaním.  Dúfame, že účinná celoškolská výchovná prevencia dáva nádej, aby sa všetky deti cítili  v školskom prostredí bezpečne.

 

Mgr. Tatiana Bányaiová, psychologička CPPPaP Košice - okolie
Mgr. Lýdia Begerová, psychologička CPPPaP Košice - okolie

Vytlačiť stránku | Odporúčiť známemu | Počítadlo návštev: 1508041
(c) 2007. Všetky práva vyhradené. Webdizajn : RED FLOWER s.r.o.