obrazok
obr obr obr obr

Informácia o pracovnom stretnutí odborných zamestnancov CPPPaP v Kežmarských Žľaboch

            V dňoch 12.-13.apríla 2010 sa uskutočnilo pracovné stretnutie odborných zamestnancov CPPPaP pod gesciou MŠ SR, KŠÚ v Prešove, Košiciach a Žiline v spolupráci so SCPPPaP v Košiciach. Hlavným cieľom stretnutia bola výmena skúseností a informácií z oblasti ochrany duševného zdravia a poskytovania krízovej intervencie pre deti a dospievajúcich s dôrazom na adolescentov a prevencie obchodovania s ľuďmi.
            Po úvodnom privítaní prvý z hlavných referátov odprezentovala MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie SZO na Slovensku na tému “Duševné zdravie detí a adolescentov v kontexte práce Svetovej zdravotníckej organizácie“. V zastúpení MV SR vystúpila JUDr.Mária Miklóšová z Odboru parlamentnej, vládnej agendy a poradenských činností kancelárie ministra vnútra SR, ktorá poskytla aktuálne informácie o programe pomoci a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi a aktivitách expertnej komisie pre prevenciu obchodovania s ľuďmi.
V prvý deň stretnutia v popoludňajších hodinách vystúpili zástupcovia Ligy za duševné zdravie SR MUDr. Dušan Alakša, Bc. Viera Jamrišková s prezentáciou programu "Duševné zdravie na stredných školách - skúsenosť z realizácie preventívnych projektov Ligy za duševné zdravie SR".
Na odborné prezentácie nadväzovali workshopy s hlavnými témami diskusie : programy podpory duševného zdravia, programy prevencie suicídií, krízová intervencia, prevencia šikanovania, prevencia kriminality a prevencia závislostí, prevencia obchodovania s ľuďmi, výmena skúseností a príklady dobrej praxe v podmienkach jednotlivých CPPPaP.
            Druhý deň pokračoval program príspevkom zástupcov OZ Náruč Žilina Mgr. Ivana Leitmana a Mgr.Róberta Braciníka „Krízová intervencia a prevencia syndrómu CAN“.
Nasledoval zaujímavý a praktický príspevok PhDr. Angeliky Prevozňákovej, riaditeľky Súkromného CPPPaP Košice pod názvom „Krízová intervencia a riešenie prípadov šikanovania a násilia na školách“. Vo vystúpení spomenula aj konkrétne prípady riešené prostredníctvom on-line poradne na stránke www.prevenciasikanovania.sk.
Za MŠ SR vystúpila gestorka podujatia PhDr. Eva Tomková, ktorá poskytla informácie o súčasných aktivitách v oblasti podpory duševného zdravia a prevencie sociálno-patologických javov z pohľadu MŠ SR.
Po bloku prezentácií nasledovala opäť skupinová práca vo workshopoch pod vedením facilitátorov Mgr.Márie Takáčovej, Mgr.Tatiany Bányaiovej a PhDr. Danky Rosovej.
Účastníci hodnotili spoluprácu so školami v oblasti prevencie duševného zdravia a obchodovania s ľuďmi pozitívne, napriek tomu, že nie v každé vedenie školy je ochotné vyčleniť časový priestor na realizáciu preventívnych programov, hlavne strednodobých a dlhodobých.
Potvrdili, že zo strany škôl je záujem o realizáciu prevencie obchodovania s ľuďmi, ale venujú sa hlavne prevencii závislostí a šikanovania.
Odborníci z jednotlivých CPPPaP sa však zhodli na nedostatku personálneho a materiálneho zabezpečovania pri realizácii individuálnych aj skupinových aktivít zameraných na prevenciu duševného zdravia. Krízová intervencia je náročná činnosť na výkony a čas, neobmedzuje sa na jednorázové aktivity, čo sa nezohľadňuje pri personálnom obsadení a financovaní jednotlivých zariadení.

Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 60 odborných zamestnancov, prevažne psychológov CPPPaP, ktorých pozdravili aj prítomní prednostovia KŠÚ v Prešove a KŠÚ v Košiciach.
Účastníci vyjadrili spokojnosť s organizáciou a priebehom celého pracovného stretnutia a ocenili možnosť výmeny pracovných skúseností.

Pre potreby praxe vám poskytujeme jednotlivé prezentácie podľa programu:

Dusevne_zdravie_a_WHO.pps
MUDr. Darina Sedláková, Duševné zdravie detí a adolescentov v kontexte práce Svetovej zdravotníckej organizácie

Boj_proti_obchodovaniu_s_ľuďmi.pps
JUDr.Mária Miklóšová, Program pomoci a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi

Dusevne_zdravie_na_strednych_skolach_-_Liga_za_dus.zdr..pps
MUDr. Dušan Alakša, Bc. Viera Jamrišková, Duševné zdravie na stredných školách. Skúsenosť z realizácie preventívnych projektov Ligy za duševné zdravie SR

Krizova_intervencia_a_prevencia_sy_CAN.pps
Mgr.Ivan Leitman, Mgr.Róbert Braciník, Krízová intervencia a prevencia syndrómu CAN

Prevencia_obchodovania_s_ludmi.pps
PhDr. Dana Rosová, Prevencia obchodovania s ľuďmi v školách

Krizova_intervencia_a_riesene....pps
PhDr. Angelika Prevozňáková, Krízová intervencia a riešenie prípadov šikanovania a násilia na školách

Podpora_dusevneho_zdravia_MS.pps
PhDr. Eva Tomková, Podpora duševného zdravia a prevencia sociálno-patologických javov z pohľadu MŠ SR

Vytlačiť stránku | Odporúčiť známemu | Počítadlo návštev: 1507015
(c) 2007. Všetky práva vyhradené. Webdizajn : RED FLOWER s.r.o.